Veilig sporten

De sport wordt regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze bond en in jouw vereniging of organisatie kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op jouw organisatie of vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Als Nederlandse Ski Vereniging willen we (de leden van) onze verenigingen en andere aangesloten organisaties ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. De NSkiV vindt het belangrijk om voor iedereen een veilig sportklimaat te realiseren. Daarom is in het najaar van 2021 het streven naar een veilig sportklimaat opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Met deze pagina willen we informeren over grensoverschrijdend gedrag en de mogelijke vervolgstappen voor als het dan toch mis gaat, want ook dan kan je bij de NSkiV terecht.


Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.


De vier V’s: een fundament voor een veilige sportomgeving

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. NOC*NSF heeft de vier V’s voor veiligheid opgesteld die sportaanbieders helpen om hierop (preventief) actie te ondernemen. In samenwerking met NOC*NSF en gemeenten streven we ernaar om organisaties te motiveren deze vier basiseisen te implementeren, want door als organisatie te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Met dat fundament kan je verder bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor iedereen. Vink ze af en werk actief aan een veilig sportklimaat!

✔️Verenigingsbrede gedragscode
✔️ Vertrouwenscontactpersoon
✔️ Verklaring Omtrent het Gedrag
✔️ Vakkundig geschoolde trainers-coaches

1. ✔️Verenigingsbrede gedragscode

Voor welk gedrag staat jouw organisatie of vereniging? Wat mag op de piste, langs de baan of in de kantine? Als bond vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo hebben bijvoorbeeld de sportbonden en NOC*NSF gezamenlijk afspraken gemaakt over gedragsregels die gelden voor iedereen in de sport.

De gedragscode

De gedragscode van de aangesloten organisatie is altijd overgenomen van de gedragscode van de NSkiV. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de organisatie of vereniging op de hoogte is van deze gedragsregels en daardoor het gesprek met elkaar kan voeren om grensoverschrijdend gedrag preventief tegen te gaan. Het bestuur speelt hier een belangrijke rol in door de gedragscode proactief met leden, trainers en andere vrijwilligers te delen.

Van gedragscode naar gedragsregels: hoe ga je hiermee aan de slag?

Als aanvulling op de gedragscode kan de aangesloten organisatie eigen gedragsregels toevoegen. Het kan lastig zijn om een start te maken met de regels en helder te krijgen welke regels je precies op papier wilt zetten daarom kun je deze tool van NOC*NSF gebruiken. Hoe meer je mensen betrekt; hoe meer draagvlak je creëert. Daarom raden we aan om samen met de leden, het bestuur en andere betrokkenen aan de slag te gaan met de gedragscode en -regels.

Lees meer

2. ✔️ Vertrouwenscontactpersoon

Als NSkiV hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sporten die wij vertegenwoordigen met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten.

Een VCP binnen de vereniging of organisatie

Ook als sportaanbieder is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook jouw eigen leden of klanten een aanspreekpunt hebben binnen, die tevens de cultuur en structuur van de vereniging of organisatie goed kent. Daarnaast is de VCP, zowel binnen de bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid. Laat de VCP van de vereniging ook de NOC*NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport.

Lees meer

3. ✔️ Verklaring Omtrent het Gedrag

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden en vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een aangesloten organisatie te mogen werken.

Geldigheidsduur

De VOG is een momentopname. Het is daarom verstandig om iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen.

Gratis VOG

Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers is, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. Sportverenigingen die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich aanmelden op de website: www.gratisvog.nl. Daarvoor doorlopen de vereniging, vrijwilliger of leraar enkele stappen, die hier overzichtelijk beschreven worden.

Lees meer

4. ✔️ Vakkundig geschoolde trainers-coaches

Hoe creëren trainers-coaches een pedagogisch veilig klimaat? Weten zij hoe ze positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken? Het is namelijk niet eenvoudig om die pedagogische rol in te nemen. Organisaties en verenigingen kunnen ervoor zorgen dat trainers-coaches over deze kwaliteiten beschikken. Een scholing met aandacht voor pedagogiek en integriteit is daarom belangrijk.

Verschillende e-learings beschikbaar

Voor bestuurders, kader en sporters van verenigingen zijn e-learnings beschikbaar over diverse thema’s. Via de e-learnings kan je iedereen binnen jouw club laagdrempelig bijscholen over bijv. pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of financiële integriteit.

Een gratis e-learning voor trainers en coaches: ‘Een beetje opvoeder’

Bij training geven komt meer kijken dan ‘alleen’ het aanleren van een sport. Als trainer-coach krijg je te maken met groepsdynamiek, emoties, verschillende persoonlijkheden en variërende interesses per leeftijdsgroep. Hoe ga je om met die verschillen en hoe zorg je dat jouw training past bij een diverse groep sporters? Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen. Volg de e-learning 'Een beetje opvoeder’.

Lees meer


Voor bestuurders: maatregelen voor een veilig sportklimaat

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige vereniging of organisatie. Dit betekent: plezier voorop, geen agressie en geen intimidatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Als een bestuur hier werk van wil maken kunnen meerdere maatregelen preventief ingeregeld worden. Al deze maatregelen bieden geen garanties, maar je laat als vereniging wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt en de achtergrond kent van je leraren en vrijwilligers.

Een eigen preventiebeleid: Het High5! stappenplan

Een handige tool om een eigen preventiebeleid op te stellen is het High5! stappenplan. Deze tool heeft NOC*NSF speciaal voor sportbestuurders en vrijwilligers ontwikkeld. In vijf stappen krijg je op een eenvoudige manier inzicht in wat je als vereniging of organisatie kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Inspiratiesessies, workshops en een verenigingstraject

Maak gebruik van het ondersteuningsaanbod van het Centrum Veilige Sport: een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject. Lees meer over de beschikbare ondersteuningstrajecten.

Referenties en tuchtrechtelijke uitspraken

Vraag referenties op en controleer mogelijke tuchtrechtelijke uitspraken en sancties met betrekking tot seksuele intimidatie en misbruik (na te vragen via de VCP van de NSkiV).


En wat als het toch mis gaat?

Ondanks alle maatregelen vooraf, kan het natuurlijk altijd toch een keer mis gaan binnen jouw vereniging. De VCP van de vereniging is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan iedereen, dus ook de VCP en bestuur van de vereniging, met vragen en voor het inwinnen van advies terecht bij de VCP van de NSkiV of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Het doen van een melding doe je in eerste instantie bij het bestuur van je vereniging of (de tuchtcommissie van) de NSkiV. Bij het Centrum Veilige Sport kan je altijd terecht om te sparren over incidenten. Zij luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing.


Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

Bestuurders, begeleiders, trainers en coaches van aangesloten organisaties zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt aan de tuchtrecht aanklager van de NSkiV. Dat is bij: Caroline van den Boogaard, manager ledenservice. In de infographic van het Centrum Veilige Sport wordt de route van het doen van een melding inzichtelijk gemaakt.


Reglementen

De leden van de NSkiV zijn gebonden aan de reglementen die we met elkaar in de Algemene Ledenvergadering (AV) hebben vastgesteld. Genoemd op de statuten en reglementen pagina.


Contactmogelijkheden

VCP bond: c.vandenboogaard@wintersport.nl.
Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/contact
Anoniem contact via: https://www.speakupfeedback.eu/web/ski/nl
Anoniem contact buiten kantoortijden: https://www.fier.nl/chat-sport

Official partners
Partners
Championship venues