Diversiteit & inclusie

De Nederlandse Ski Vereniging vindt het belangrijk om een diverse en inclusieve sport na te streven. Het ondertekenen van het charter diversiteit & inclusie van NOC* NSF heeft het beleid op dit thema bij de NSkiV gestimuleerd. Hierdoor is in het najaar van 2021 een plan van aanpak diversiteit & inclusie geschreven en opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Op deze pagina leggen wij uit wat diversiteit en inclusie precies is en wat de NSkiV doet om diversiteit en inclusie te vergroten in de wintersport.


Diversiteit & inclusie in de wintersport

Als Nederlandse Ski Vereniging zijn we ons ervan bewust dat wintersport niet voor iedereen is weggelegd. Kosten voor de reis naar de bergen, het materiaal, investering in wintersportlessen en liftkaarten zijn hoog. Dit zorgt ervoor dat de beoefenaars van wintersport over het algemeen een vrij homogene groep vormen, wat haaks staat op de diversiteitsgedachte. Diversiteit gaat namelijk om zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen, waarbij oog is voor de unieke eigenschappen en gelijke kansen.

In het verlengde van het doel om wintersport voor iedereen mogelijk te maken, liggen de zorgen over een veilig sportklimaat. Het is namelijk van belang om een inclusieve sportcultuur te creëren en ieders unieke wintersportervaring te waarborgen en daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt tijdens en rondom wintersportactiviteiten, of het nou bij onze bond, de vereniging of bij de wintersport in het algemeen is. De NSkiV ziet het daarom als haar rol om zowel op intern niveau (binnen de organisatie), als op extern niveau in wintersportland Nederland, randvoorwaarden te scheppen en te informeren over een inclusieve en diverse omgeving.


Wat doet de NSkiV aan diversiteit en inclusie?

Ambities

Zoals in het inclusiviteitsbeleid genoemd wordt streeft de NSkiV naar een inclusieve omgeving waarin iedereen zich welkom, veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt, net als het streven naar een diverse organisatie en een diverse wintersportwereld, leidt tot de volgende ambities voor de volgende beleidsperiode:

  • Sporters en medewerkers voelen zich te allen tijde veilig, gesteund, en welkom, en zijn bekend met de handelingen wanneer dit niet het geval is;
  • In alle commissies, net als in het bestuur en de bureauorganisatie, zijn een grotere verscheidenheid aan geslacht, leeftijden en aan verschillende achtergronden werkzaam, zodat de achterban op een correcte manier gerepresenteerd kan worden.

Plan van aanpak

Om de ambities waar te maken heeft de NSkiV, met behulp van het charter NOC* NSF, een plan van aanpak opgesteld om met diversiteit en inclusie aan de slag te kunnen.

Dit plan van aanpak heeft geleid tot concrete doelstellingen en plannen voor de komende beleidsjaren om diversiteit en inclusie te waarborgen. Hierbij wordt zowel intern gefocust op het creëren van een diverse en inclusieve organisatie, als extern op de aangesloten organisaties en de Nederlandse wintersportconsumenten. Deze aanpak zal de komende jaren gemonitord worden middels tussentijdse evaluaties door de werkgroep diversiteit & inclusie.


Wil je meer informatie over diversiteit & inclusie? Bekijk hier de handreiking gender- en seksediverse personen, bekijk de website van het Centrum voor Veilige Sport of e-mail je vraag naar c.vandenboogaard@wintersport.nl

Official partners
Partners
Championship venues