Diversiteit & Inclusie

De Nederlandse Ski Vereniging vindt het belangrijk om een diverse en inclusieve sport na te streven. Het ondertekenen van het charter Diversiteit & Inclusie van NOC* NSF heeft het beleid op dit thema bij de NSkiV gestimuleerd. Hierdoor is in het najaar van 2021 een plan van aanpak Diversiteit & Inclusie geschreven en het streven naar een veilig sportklimaat opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Op deze pagina leggen wij uit wat diversiteit en inclusie precies is, wat je als sporter kan doen als je met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt en wat je als vereniging kan doen om een veilig sportklimaat te ondersteunen.


Diversiteit & inclusie in de wintersport

Als Nederlandse Ski Vereniging zijn we ons ervan bewust dat wintersport niet voor iedereen is weggelegd. Kosten voor de reis naar de bergen, het materiaal, investering in wintersportlessen en liftkaarten zijn hoog. Dit zorgt ervoor dat de beoefenaars van wintersport over het algemeen een vrij homogene groep vormen, wat haaks staat op de diversiteitsgedachte. Diversiteit gaat namelijk om zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen, waarbij oog is voor de unieke eigenschappen en gelijke kansen.

In het verlengde van het doel om wintersport voor iedereen mogelijk te maken, liggen de zorgen over een veilig sportklimaat. Het is namelijk van belang om een inclusieve sportcultuur te creëren en ieders unieke wintersportervaring te waarborgen en daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt tijdens en rondom wintersportactiviteiten, of het nou bij onze bond, de vereniging of bij de wintersport in het algemeen is. De NSkiV ziet het daarom als haar rol om zowel op intern niveau (binnen de organisatie), als op extern niveau in wintersportland Nederland, randvoorwaarden te scheppen en te informeren over een inclusieve en diverse omgeving.


Een veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is voor een sporter enorm van belang om plezier te hebben in wintersport. Hiervoor is het van belang dat iedereen erbij hoort, ongeacht gender, seksuele voorkeur of beperking. Als sporter kan je te maken krijgen met een vervelend gevoel omdat een andere persoon binnen jouw vereniging vervelende opmerkingen maakt, aanrakingen doet of ander gedrag vertoont dat jouw eigen grens overgaat. Heb je met dit gevoel te maken? Of loop je al langer met een vervelend gevoel rond vanwege een gedraging van een ander persoon? Dan kan je hier altijd over praten met een vertrouwenscontactpersoon, en zelfs een officiële melding maken als je daar behoefte aan hebt. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je hier iets aan kunt doen. Daarover kan je hier meer lezen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
• door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
• plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.
Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.


Wat kun je doen?


Bekijk HIER de volledige infographic over wat jij als sporter, ouder of begeleider kan doen. Hieronder is nog meer informatie te lezen.

Wat kun je als sporter doen?

Als je als sporter te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag, kun je dit op verschillende manieren kenbaar maken. De kortste weg is om in gesprek te gaan met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van je club. Helpt dit niet, of zoek je liever hulp van buitenaf? Dan kun je een melding maken bij het Centrum Veilige Sport (CVSN). Hier kan iedereen (sporters, ouders, bestuurders, trainers, coaches) die ergens wetenschap van heeft of iets waarneemt dat geheel anoniem melden. Daarnaast heeft de NSkiV een eigen vertrouwenscontactpersoon bij wie je terecht kunt. Daarover vind je meer informatie onderaan deze pagina.

Wat kun je als trainer doen?

Als trainer zit je middenin het sporttraject. Hierom is het belangrijk om goed te weten hoe je grensoverschrijdend gedrag moet herkennen, maar nog belangrijker hoe het zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Naast dat het goed is om regelmatig met je atleten te praten over wat zij fijn vinden en wat niet, zijn er cursussen te volgen over een veilig sportklimaat en over aandachtspunten als het gaat om het trainen van sporters met een beperking, pubers of andere groepen. Tot slot heeft het CVSN speciaal voor trainers een gedragscode ontwikkeld en bestaat er de NLCoach beroepscode. Is er iets niet in de haak? Trek tijdig aan de bel, door een melding te maken bij het CVSN of bij de VCP.

Wat kun je als ouder doen?

Als je als ouder merkt dat je kind te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, of als je signalen krijgt dat het veilig sportklimaat op een andere manier in het geding komt, is het belangrijk om dit te bespreken met je kind en eventueel hierover te praten met de VCP van je vereniging of die van de NSkiV. Als het nodig is, kun je een melding maken bij het Centrum Veilige Sport.


Wat kun je als vereniging of organisatie doen?


Bekijk HIER de volledige infographic over wat je als bestuur moet doen wanneer je een melding of signaal krijgt binnen de vereniging.

Als bond vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het faciliteren van een veilige sportomgeving. Ook als vereniging of organisatie wil je dat iedereen met een fijn en veilig gevoel kan komen sporten. Daarvoor is een omgeving belangrijk waarin iedereen geaccepteerd wordt en zichzelf kan zijn. Ook is het van belang dat niemand met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt. Als vereniging kun je een aantal dingen doen om een omgeving te faciliteren waarin iedereen zich veilig en welkom voelt en grensoverschrijdend gedrag niet voorkomt. Lees hieronder meer.

Vertrouwenscontactpersoon

Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen en/of zorgen over wanneer een veilig sportklimaat in het gedrang komt. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten.
Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook de leden een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging, die tevens de cultuur en structuur van de club goed kent. Daarnaast is de VCP, zowel binnen bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.
Laat de VCP van de vereniging ook de NOC* NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn/haar rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport. Door je aan te sluiten bij het lokale sportakkoord kan deze opleiding voor jouw club of vereniging vergoed worden.

Meldplicht bestuur

Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt aan de vertrouwenscontactpersoon bij de NSkiV.

Verklaring omtrent gedrag - VOG

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert dan geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers is, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich aanmelden op deze website.

Als een bestuur werk wil maken van sociale veiligheid, waarbij het aanvragen van de VOG een passende maatregel is, kan gebruik gemaakt worden van het volgende ondersteuningsaanbod van het Centrum Veilige Sport: een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject. Lees meer over de VOG en de beschikbare ondersteuningstrajecten op de website van het Centrum voor Veilige Sport.

Opleidingen en cursussen

Als bestuur en/of trainer kan je deelnemen aan diverse opleidingen en cursussen bij het academie voor sportkader. Deze opleidingen zijn gericht op het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, de vertrouwenscontactpersoon, omgaan en trainen van sporters met een beperking, en nog veel meer. Je kan de opleidingen vergoed krijgen als je als club of vereniging bent aangesloten bij het lokale sportakkoord.

Voor bestuurders, kader en sporters van verenigingen zijn ook e-learnings beschikbaar over diverse thema’s. Via de e-learnings kan je iedereen binnen jouw club laagdrempelig bijscholen over het voorkomen van alles dat indruist tegen een veilig sportklimaat (bijv. pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of financiële integriteit).

High5! Stappenplan voor sportclubs

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft een speciale tool ‘High 5!’ ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Met het High 5! Stappenplan krijg je als vereniging op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat een vereniging kan doen om een veilig sportklimaat te stimuleren. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.

Stimuleringsbudget aanvragen

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit helpt om mensen die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren, beter te bereiken en zich thuis te laten voelen op de club.
Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. Voor de aanschaf van materialen mag maximaal een derde van het totale stimuleringsbudget (€284) begroot worden, dit geldt ook voor de huurkosten van een accommodatie.

De aanvraag moet gericht zijn op:

 • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
 • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
 • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende concrete activiteiten:

 • Sportkosten verlagen voor mensen met een laag inkomen;
 • Een toernooi organiseren om nieuwe doelgroepen te enthousiasmeren (NK Schoolteams, Wintersport Experience, Kids Fun dagen of lokale wedstrijden);
 • Sportmateriaal aanschaffen voor mensen met een beperking;
 • Het terrein of clubgebouw rolstoelvriendelijker maken;
 • Regenboogvlaggen aanschaffen;
 • Communicatiemiddelen vertalen om mensen die de Nederlandse taal niet spreken te bereiken.

Wat doet de NSkiV aan Diversiteit & Inclusie?

Ambities

Het streven naar een inclusieve omgeving waarin iedereen zich welkom, veilig, gewaardeerd en gerespecteerd
voelt, net als het streven naar een diverse organisatie en een diverse wintersportwereld, leidt tot de volgende
ambities voor de volgende beleidsperiode:

 • Sporters en medewerkers voelen zich te allen tijde veilig, gesteund, en welkom, en zijn bekend met
  de handelingen wanneer dit niet het geval is;

 • In alle commissies, net als in het bestuur en de bureauorganisatie, zijn een grotere verscheidenheid
  aan geslacht, leeftijden en aan verschillende achtergronden werkzaam, zodat de achterban op een
  correcte manier gerepresenteerd kan worden.

Plan van Aanpak

Om de ambities waar te maken heeft de NSkiV, met behulp van het charter NOC* NSF, een plan van aanpak opgesteld om met diversiteit & inclusie aan de slag te kunnen.
Dit Plan van Aanpak heeft geleid tot concrete doelstellingen en plannen voor de komende beleidsjaren om diversiteit en inclusie te waarborgen. Hierbij gaat het zowel intern (diverse en inclusieve organisatie) als extern (de aangesloten organisaties en de Nederlandse wintersportconsumenten. Dit beleid zal de komende jaren gemonitord worden middels tussentijdse evaluaties door de werkgroep Diversiteit & Inclusie.


Vertrouwenscontactpersoon NSkiV

Een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak is het onder de aandacht brengen van de VCP van de NSkiV.
De VCP van de NSkiV kun je bereiken via c.vandenboogaard@wintersport.nl


Wil je meer informatie over diversiteit & inclusie? Kijk op de website van het Centrum voor Veilige Sport of e-mail je vraag naar c.vandenboogaard@wintersport.nl

Official partners
Partners
Championship venues